onsdag 2 oktober 2013

SKR svarar i Svd idag

...Jag kan bara citera Zandra Kanarakis och Olga Persson från Sverige Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) i Svd Opinion för det borde verkligen bli ett centralt begrepp inom vår rättsapparat, det att (cit) 'sexualbrott vanligtvis inte går till så att en person blir inlåst, fasthållen och slagen. Vanligare är att någon eller några utnyttjar att en person befinner sig i ett maktunderläge'. 

Och jag vill förklara denna sak ytterligare, så att våra tjänstemän i rättssalarna förstår vad detta innebär. Ett maktunderläge är alltid totalt. Det säger sig självt, lyssna på ordet. Makt-Underläge. 


Det kan aldrig enbart vara hälften av det eller lite grann. Ett maktunderläge ÄR ett maktunderläge. Det utesluter som sådant allt vad normal självbevarelsedrift och handlingsförmåga heter hos den som är försatt i det. Maktunderläge försätts man i baserat på de yttre tecken som förefinns i situationen (flera våldsutövare kan vara ett exempel) i en ovan eller ovanlig eller kaotisk och/eller hotfull situation. 


Om så offret eller våldsmottagaren verkar vara stundvis delaktig eller "överhuvudtaget delaktig" visas allt som oftast negativa tecken hos offret  som varje individ där och då vid sunt förnuft kan uppfatta och ta till sig och rätta sig efter. Så, maktunderläget försätts offret som sagt i baserat på de yttre hottecken som finns kring offret och oberoende av offrets yttre tecken på delaktighet.


Vad är då exempel på yttre exklamationstecken runtomkring den person som håller på att bli våldtagen, tecken tydliga för alla, från lägre till högre ålder?


Här följer exempel på maktöver- och underläge: Det kan röra sig om (gör inte anspråk på att ta med dem alla): 1. antal närvarande personer med uppsåtet att penetrera en ensam person (- eller också makten och överläget hos den eller de personer som är fysiskt frånvarande) 2. åldersskillnaden mellan våldsutövare och -mottagare om så på ett par fåtal år 3. våldsbenägenheten hos den eller dem det gäller som är i överläget 3. fysiska styrkan mot offrets underlägsna fysiska styrka 4. mental eller intellektuell förmåga under momentet hos båda parter (våldutövare-offer) - oftast råder en permantent eller momentär skillnad 5. Faktorer som språkbruk och s a s budskapen som förmedlas innan och under akten är ofta även de tydliga tecken på maktöver- respektive underläge. Vad som sades och hur det sades kan förklara antingen ett tydligt eller ett underförstått hot där den som känner sig hotad tror, uppfattar eller inser att det är fara för livet eller inbegriper annan allvarlig påföljd som innebär skada mot ens person (det kan handla om repressalier som försätter den utnyttjade i vanmakt, misshandel, grov misshandel, dödsmisshandel, vållande till annans död, mord m.m). 


Menar de specifika rättskipparna med denna dom - att tonårskillarna verkligen inte själva har eller hade kunnat uppfatta dessa yttre tecken? Sen när är sex med flera pojkar understödjande norm för Svea hovrätt? Är sex med flera killar den norm man vid Svea hovrätt vill peka på som naturlig för någon överhuvudtaget ? Har sexismen segrat i skallen hos domaren? Svea hovrätts dom har tydligt visat att dess rättsskippare frångår samtliga ovannämnda faktorer (eller möjliga fattispecie) - och de är ett par som i själva verket skulle kunna utgöra självklara indicier i ett rättvist mål, i en rättvis rättstat.


Inga rättsskippare någonsin kan i en upplyst demokrati egentligen ignorera en "innan sex-prekär situation" för offret, för den utnyttjade - såvida man inte faktiskt VILL förkunna att man tillhör OCH försvarar en omodern bananrepublik med allt vad sinnesslö rättstillämpning innebär - eller en stone age-period av vårt påvra liv på jorden där samhällsnormen går ut på att grottmänniskor klubbar ner varandra innan sex. 


"ME TARZAN - YOU JANE" Gruff, gruff! "DU SÄGA NEJ"? DU KLUBBA MEJ! - OKEJ ?"


Intelligent. Respektfullt och värdigt. Rakt mot allt vad könsneutral lagstiftning heter dessutom. Men åh,"heja onaturliga tillstånd. Heja översexualiserade situationer och våld."


 ....."Det är ju så bra och naturligt! Så förnuftigt!"                                          Spökborgen Svea hovrätt